Κρανίδι

Ερμιόνη

Πόρτο Χέλι

Κοιλάδα

Δίδυμα


  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝΣτο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος , της αειφόρου ανάπτυξης και  της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, και μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ενωση το 2008  δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια ,η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των Δημάρχων προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους  για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους μέσω της συμβολής στους κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους “3×20” της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.Οι στόχοι “3×20”  της Ε.Ε. προβλέπουν μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 20% αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών και 20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.Οι δήμοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.Ετσι ενώ ολοένα και περισσότεροι δήμοι  δείχνουν την πολιτική θέληση να ενταχθούν στο Σύμφωνο (από την Ελλάδα μέχρι σήμερα γύρω στους 100 ), δεν διαθέτουν πάντοτε τους οικονομικούς και τεχνικούς πόρους για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου ένα ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες διοικήσεις και τα δίκτυα τα οποία είναι σε θέση να βοηθήσουν τους υπογράφοντες να εκπληρώσουν τους φιλόδοξους στόχους τους.Ο Δήμος Ερμιονίδας πρέπει να ενταχθεί στο Σύμφωνο  των Δημάρχων και να προχωρήσει κυρίως  στη σύνταξη μιας Βασικής Απογραφής Εκπομπών και να υποβάλει, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις που σχεδιάζει  να αναλάβει. Σε πρώτο στάδιο συστήνεται Ομάδα Εργασίας από στελέχη του Δήμου η oποία θα έχει ως έργο τον προγραμματισμό των ενεργειών   για  τον σχεδιασμό την υλοποίηση και  την παρακολούθηση των δράσεων που θα προωθήσουν τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων . Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων ανά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας του Δήμου Ερμιονίδας, οι οποίες αποτελούν και τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης: 1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020, με  συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΥΠΕΚΑ και στο πρόγραμμα«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,αλλά και άλλα μικρότερα. Εδώ περιλαμβάνεται:-     η εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των δημοτικών κτιρίων-     η ανέγερση νέων κτιρίων του Δήμου με βιοκλιματικές αρχές-    η  ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα  επειδεικτικά έργα σε δημόσια κτίρια  (π.χ ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων κλπ)-     η μελέτη   για τον προσδιορισμό και τη λύση των προβλημάτων που   αντιμετωπίζουν οι δημότες στις μετακινήσεις τους στο κέντρο των μεγαλύτερων αστικών περιοχών       και-   η μελέτη για την αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με νέας τεχνολογίας σε δρόμους, πλατείες και φωτισμό μνημείων.   2. Παραγωγή  μεγαλύτερου  ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου από ΑΠΕ έως το 2020. 3) Μείωση των εκπομπών CO2 στον οικιακό τομέα,μέσω της ευασθητοποίησης των κατοίκων της επαρχίας μας για συμμετοχή σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας,αφού τα κτίρια ευθύνονται για το 40%της κατανάλωσης της ενέργειας στις αστικές περιοχές καθώς και έργα αξιοποίησης τοπικού ενεργειακού δυναμικού για εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα και στην ύπαιθρο.Ευελπιστώντας ότι περισσότεροι Δήμοι θα αποφασίσουν να ανταποκριθούν στην πρόκληση, όπως φαίνεται από τον αυξανόμενο αριθμό των υπογραφόντων του Συμφώνου των Δημάρχων είμαστε σίγουροι ότι η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής θα κερδηθεί ή θα χαθεί στις αστικές περιοχές Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ως το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες, είναι οι πλέον κατάλληλοι για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων.                                                            Τετάρτη  4-12-2013                                                              Τάσος  Τόκας                                                           Επικεφαλής της

                                                    ΝΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 


Δημοσιεύτηκε στις 5 December 2013

Επιστροφή στην αρχική σελίδα