Κρανίδι

Ερμιόνη

Πόρτο Χέλι

Κοιλάδα

Δίδυμα


Oλοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Φυλής (video)  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31/10/2013

Σήμερα την 31η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ συνήλθε στα

γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.Δ.Α.) στην

Αθήνα,το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΕΔΑΑ Π Ο Φ Α Σ Η 33η

Θέμα : εκτός Ημερήσιας Διάταξης: « Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του

αιτήματος του Δ.Σ Ερμιονίδος και Τριπόλεως, για παράταση της μεταφοράς

απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής».

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ

Αφού έλαβε υπόψη το α) 6166/8.10.2013 έγγραφο του Ειδικού Διαβαθμικού

Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔ.Σ.Ν.Α) για εξέταση του αιτήματος των δήμων

Τριπόλεως και Ερμιονίδος Πελοποννήσου και β) το αίτημα των ανωτέρω Δήμων

για παράταση της διαπεριφερειακής μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ

 Φυλής, δεδομένου ότι δεν έχουν προχωρήσει τα αναγκαία έργα τελικής διάθεσης

και επεξεργασίας στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει αποδεκτό το αίτημα των Δήμων Τριπόλεως και Ερμιονίδος για παράταση

της διαπεριφερειακής μεταφοράς των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής,

δεδομένου ότι δεν έχουν προχωρήσει τα αναγκαία έργα τελικής διάθεσης και

επεξεργασίας στη Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η παράταση θα ισχύει για 30

ημέρες και μέχρις ότου συμπληρωθούν οι τόνοι που αναφέρονται στην

17206/1873/13-3-2013 ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών και Αναπληρωτή Υπουργού

Περιβάλλοντος,

Η παρούσα απόφαση να σταλεί στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α και στους Δήμους Τρίπολης και

Ερμιονίδος για περαιτέρω ενέργειες.

Αθήνα, 31/10/2013

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος ΣαράντηςΔήμαρχος Αγ. Αναργύρων - Καματερού

 


Δημοσιεύτηκε στις 4 November 2013

Επιστροφή στην αρχική σελίδα