Κρανίδι

Ερμιόνη

Πόρτο Χέλι

Κοιλάδα

Δίδυμα


 Απάντηση Σταϊκούρα για την ΔΕΠΟΣ στο Πορτοχέλι    4 Σεπτεμβρίου 2012Στους Βουλευτές Αργολίδας κ. Γιάννη Ανδριανό και κ. Γ. Μανιάτη απάντησε ο Αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρας για το ζήτημα της έκτασης της πρώην ΔΕΠΟΣ στο Πορτοχέλι.Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:«Η ανώνυμη εταιρία [ΔΕΠΟΣ] με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1β του Ν.3895/2012 (ΦΕΚ 206/8-12-10 τ.Α’) «Κατάργηση – συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα», λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι «Μετά τη λύση και εκκαθάριση των εταιριών του παρόντος άρθρου κάθε στοιχείο κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο το οποίο είναι μοναδικός μέτοχος, ή το οποίο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, άλλως το εποπτεύον Υπουργείο, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις».Με την υπ’ αρ. 2/8225/0025/24-1-11 (ΦΕΚ 11/24-1-2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών – Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διορίστηκαν οι εκκαθαριστές της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών λύσης και εκκαθάρισης της εν λόγω εταιρίας, και μέχρι την περιέλευση της ακίνητης περιουσίας της στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν είναι δυνατόν να εξετασθεί κανένα αίτημα, ούτε και του Δήμου Ερμιονίδος, περί αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου.Επιπλέον, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και  Αξιών, από τις 8/2/2010 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3895/2010 η ΑΕ ΔΕΠΟΣ λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση, όλη δε η ακίνητη περιουσία της περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται από το Υπουργείο Οικονομικών.Περαιτέρω, από εργασίες που πραγματοποίησε η ανώνυμη τεχνική εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» δυνάμει σύμβασης εργολαβίας μεταξύ αυτής και της ΑΕ ΔΕΠΟΣ στο πλαίσιο έργου για το Υπουργείο Υγείας, το οποίο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στον αρμόδιο εποπτευόμενο φορέα του ανωτέρω Υπουργείου χωρίς ουδέποτε να εξοφληθεί από το εποπτεύον, η ανωτέρω τεχνική εταιρία εξέδωσε σε βάρος της ΑΕ ΔΕΠΟΣ την με αρ. 720/2011 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για την καταβολή υπέρ αυτής συνολικού ποσού ύψους ευρώ 690,881,84 πλέον νόμιμων τόκων υπερημερίας.Κατά της ανωτέρω διαταγής και έως ότου καταστεί δυνατή η εξεύρεση των απαιτούμενων κονδυλίων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξόφληση της παραπάνω απαίτησης, η ΑΕ ΔΕΠΟΣ (υπό εκκαθάριση) άσκησε ανακοπή καθώς και αίτηση αναστολής η οποία, κατόπιν αλλεπάλληλων αναβολών, συζητήθηκε στη δικάσιμο της 23/3/2012.Επί της ανωτέρω αίτησης αναστολής εκδόθηκε η με αριθμ. 517/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την οποία ανεστάλη εν μέρει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής. Στο μεταξύ και ενώ η ΑΕ ΔΕΠΟΣ (υπό εκκαθάριση) βρισκόταν σε διαπραγμάτευση με την διοίκηση της αντιδίκου ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ, κοινοποιήθηκε στην υπό εκκαθάριση εταιρία αναγγελία για το μέρος της ως άνω απαίτησης που δεν έχει ανασταλεί, εν συνεχεία δε πρόγραμμα πλειστηριασμού για τις 19/9/2012 σε ακίνητό της στο Πόρτο Χέλι, εκτάσεως 342 στρεμμάτων.Μετά την κοινοποίηση της ανωτέρω αναγγελίας και αφού η ΑΕ ΔΕΠΟΣ (υπό εκκαθάριση) ήρθε σε συμφωνία με την αντίδικο εταιρεία για την αναστολή του πλειστηριασμού, προέβησαν από κοινού στη σύνταξη του από 5/7/2012 ιδιωτικού συμφωνητικού, βάσει του οποίου καταβλήθηκε αυθημερόν από την υπό εκκαθάριση στην επισπεύδουσα εταιρία ποσό ύψους ευρώ 350.000 συμφωνήθηκε δε εν συνεχεία η καταβολή του υπολοίπου, ύψους  397.829,99 το αργότερο μέχρι τις 31/10/2012. Η επισπεύδουσα δεσμεύτηκε περαιτέρω στη μη πραγματοποίηση του πλειστηριασμού και στην αναστολή κάθε πράξης εκτέλεσης τουλάχιστον μέχρι τις 31/10/2012, υπογράφοντας προς τούτο και σχετική συμβολαιογραφική πράξη.Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της τήρησής τους και εφαρμογής των νομίμων διαδικασιών, διασφαλίζεται το υπόψη ακίνητο το οποίο περιέρχεται εν τέλει στο Ελληνικό Δημόσιο».Ο κ. Ανδριανός έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι αποφεύγεται ο αναγκαστικός πλειστηριασμός του κτήματος στην έκταση της πρώην ΔΕΠΟΣ στο Πορτοχέλι.Αυτό όμως είναι μόνο το πρώτο από τα αναγκαία βήματα, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση του κτήματος προς όφελος της οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας με σεβασμό στις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, επαναλαμβάνω το αίτημα των πολιτών της Ερμιονίδας, τμήμα της έκτασης αυτής, να αξιοποιηθεί για την ανέγερση σχολείου».http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9243%CE%A6%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%9A4%CE%9Chttp://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9C4%CE%A9%CE%A1%CE%A1-3%CE%942http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92413%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%A8%CE%98%CE%91http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9F%CE%9D8%CE%A9%CE%A1%CE%A1-%CE%96%CE%A4%CE%92http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%A3%CE%A97%CE%9B1-6%CE%98%CE%96


Δημοσιεύτηκε στις 2 November 2013

Επιστροφή στην αρχική σελίδα